• تماس با ایداکو       اینستاگرام ایداکو تلگرام ایداکو
0 محصول - 0

شرکت ایدا رهنورد کسری در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدى،ﺻﻨﻌﺘﻰ،پزشکی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺗﺤﻮل در اﯾﺠﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم  ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ، ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ، اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼــﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳــﺎن داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ  در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ومعادن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى، ﺑﺎ ﻫﺪف ، واردات  انواع  ﺧﻮدرو و  ﻗﻄﻌﺎت، اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮوش ولیزینگ ،سازمان دهی  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش درداخل ﮐﺸﻮر، انتقال  تکنولوژی و دانش فنی خودرو سازان برتر جهت  راه اﻧﺪازى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروو ﻗﻄﻌﺎ ت در کشور جمهوری اسلامی ایران  راآﻏﺎز نمایدو برای دستیابی  به این مهم با همکاری و مشارکت تیمی،  شرکت ایدا رهنورد کسری را جهت نیل به اهداف مشترک  تاسیس نمودند .  

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ  و ﺑﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳـﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎى  اﺳﺎﺳﻰ  ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎى ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮدارد.اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزى را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و داﻧﺶ ﻓﻨﻰ ازﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﻌﺮف دﻧﯿﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و راه اﻧﺪازى ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﻣﻮﺛﺮدر ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺎى روز دﻧﯿﺎ را  ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

همچنین جهت رفاه حال هم وطنان عزیز در صدد است که شرایط خرید آسان محصولات داخلی و خارجی مورد نیاز انها را از طریق مشارکت با شرکت های لیزینگ و موسسات اعتباری ومالی تامین نماید .

 

محور اصلی فعالیت:

v     فعالیت اقتصادی ( صنعتی ،تولیدی ، خدماتی )

v     بازرگانی ،واردات و صادرات ، برای شرکتهای داخلی و خارجی و کالاهای اساسی

v     ترخیص کالا از گمرکات ، مشاوره های بازرگانی ،انجام کلیه امور بازرگانی و بحری  در چارچوب قانون صادرات و واردات و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور

v     سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های صنعتی ،بیمارستانی و بازرگانی

v     واردات انواع خودروهاي لوکس سواري و سنگين و تجهیزات و قطعات ،و لوازم یدکی

v     واردات ماشين‌آلات صنعتي ،پزشکي،تجهيزات، مواد مصرفي، لوازم يدکي مورد نياز ازکشورهاي خارجي و يا تأمين از داخل کشور به منظور انجام و تسهيل فعاليت‌هاي فوق.

v     طراحی ،نقشه ،نظارت ،بازرسی،اجرا،مشارکت ومشاوره و اجرای طرحها و پروژه های بهداشت و درمان  ،بیمارستانی

v     فعاليت بازار يابی غير هرمی و غير شبكه ای

v     اخذ نمايندگی، ايجاد شعبه و اعطاي نمايندگی در داخل و خارج از کشور.شرکت در کليه نمايشگاهها و سمينارها و همايشهای داخلی و خارجی،

v     استفاده از تسهيلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری در داخل و خارج از کشور